Programma's/Recensies

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Kunstkring dd.5-11-1928          Print Version/Afdruk Versie
Het recital van den Hollandschen  violist Frits Kok heeft ons  verrassingen en teleurstellingen  gebracht. Frits Kok is een degelijk musicus, die blijkbaar voorttreffelijk onderlegd is en wordt  en daarbij toont de eischen die men tegenwoordig aan een solist stelt, te begrijpen. Hij mag dan nog niet ten volle aan deze eischen beantwoorden, zijn muzikaliteit, die ongekunsteld  en vrij van overgevoeliigheid is en de energie, die uit zijnspel spreekt, doen veel voor de toekomst verwachten.
Zoo zal  er mettertijd ook meer oorspronkelijkheid in zijn vertolking komen, want zonder hem nu aanstonds van schoolschheid  en aangeleerdheid  te willen betichten, kregen wij in sterke mate de indruk, dat Frits Kok veel  en goed naar de grooten onder zijngroote  collega's, speciaal naar Kreisler,heeft geluisterd en een en ander van het gehoorde bewust in zijn techniek en zijn voordracht toepast
De beste eigenschappen van zijn spel zijn een volle, gedragen toon, vooral inhet forte en een uitstekend ontwikkelde  rechterhand, eigenschappen, die inde Intrada van Desplanes - Nachez en Bach's Partita in E-dur duidelijk aan 't licht kwamen.
De linkerhand levert echter nog geen feilloos werk, zoodat de technische moeilijkheden in Bach's Gavotte b.v. de volle aandacht van den violist bij tijden tot zich trokken, waaronder de continuiteit in de voordracht leed.
Behalve eenig "klein goed"na de  pauze, waarvan de stemmingsrijke stukjes van Achron en een Spaanse dans van  Grnados-Thiband opvielen, bevatte het programma de vioolsonate in D-moll van Brahms.De violist gaf hier zijn partner, de hr. Biljardt, de handen vol werk door zijn wat al te  violistische opvatting  van de sonate.
Bovendien, deze compiositie vereist meer dan een artnership"van 1 avond. Het presto levert dergelijke moeilijkheden in het samenspel op, dat men redelijke wijze geen volmaakte weergave mocht verwachten van twee spelers, die elkaar uit den aard der zaak muzikaal slechts oppervlakkig kennen
Wij hebben den heer Biljardt bewonderd om de wijze, waarop  hij zich van zijn taak kweet; dat hij de voorzichtigheid betrachtte, was te begrijpen.
Violist en pianist zijn met bloemen gehuldigd, waarvoor met een barghetto van Weber-Kreisler werd bedankt.
Print Version/Afdruk Versie