Artiesten

Prelude
Ouverture
Kunstkringen
Japanse Kampen
Orkesten/Koren
Komponisten
Artiesten
Sticusa/Erasmushuis
Programma's/Recensies
Encores/Links
Onderzoekers
Chronologie en kaarten
Knipsels
Gebouwen
Radio
gamelan
 
Frits Hinze          Print Version/Afdruk Versie

Zooals op 30 Januari j.l. reeds via onzen omroep en in de dagbladen werd medegedeeld is de heer Frits Hinze benoemd tot dirigent van ons orkest.
Als violist is Hinze velen luisteraars reeds welbekend. Vanuit Nederland maakte hij tweemaal een tournée door Indië en sinds zijn vestiging te Bandoeng in 1939 trad hij wederom met groot succes voor verschillende Kunstinrichtingen op. In December j.l. liet hij zich ook voor onze microphoon hooren.
Het is echter niet alleen als solist, dat Hinze groote bekendheid en waardeering heeft ondervonden. Als concertmeester bij de Haarlemsche Orkest Vereeniging en later bij de Avro en de KR.O. en als leider van een kamerorkest en van diverse ensembles, die voor de N.C.R.V. optraden heeft hij - vooral ook op radio-gebied - bewezen over uitzonderlijke capaciteiten te beschikken. Het verheugt ons dan ook, dat wij hem bereid vonden de leiding van ons orkest op zich te nemen.
Op 18 Februari a.s. zal Hinze als solist in onze studio optreden, terwijl den volgenden dag het eerste concert onder zijn leiding uitgezonden zal worden. In het nummer van de volgende week zal derhalve goede gelegenheid bestaan om nog nader op den persoon van onzen nieuwen dirigent terug te komen.

(artikel in het omroepgids van de NIROM)
* Hinze was eerder concertmeester van het Haarlemsch Orkest

 

Print Version/Afdruk Versie